22.1 C
Бургас
неделя, юни 26, 2022

МИГ ПОМОРИЕ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПОМОРИЕ“


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони


О Б Я В А

МИГ ПОМОРИЕ

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-1.035

 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“;

Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на BG16RFOP002-1.035 МИГ-Поморие Мярка 11:„Технологично развитие и иновации“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Поморие.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

I. Допустими дейности по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;

6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация.

ВАЖНО: Проектните предложения, подадени по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ следва да включват минимум една от дейностите по т. 1 – 4, посочени по-горе в т. I. А.

Забележка: В случай, че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8. от т. I.А, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4. от т.  I.А.

9. Визуализация на проекта.

II. Допустими дейности по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

III. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Крайният срок за подаване на проектните предложения е е 14.01.2022 г., 16:30 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

В съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161 от 4 юли 2016г. процедура BG16RFOP002-1.035 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” е с

един краен срок за кандидатстване. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 318 049,57 лв. За настоящата процедура за подбор на проекти процента на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 85%, а финансирането от националния бюджет се равнява на 15%.

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проекти (Елемент А

„Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ или Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“) – 30 000 лв. (15 338,76 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект (Елемент А

„Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“) – 250 000 лв. (127 822,97 евро);

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект (Елемент Б

„Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия) – 68 049,57 лв. (34 793,19 евро);

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева (200 000 евро).

Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент в стратегията за местно развитие, е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев, office@mig-pomorie.eu, 0879 89 01 65;

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение „МИГ Поморие“ – http://mig-pomorie.eu/;
  • на сайта на ОПИК – http://www.opcompetitiveness.bg,  www.opic.bg ;
  •  на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.
Последни новини
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук