19.1 C
Бургас
петък, май 27, 2022

Резервът ни е 10 140 000 000 лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към 31 юли 2020 г. е положително в размер на 1 723,8 млн. лв., съобщава Министерството на финансите. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 182,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 541,1 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31 юли е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 9,78 млрд.лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,36 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. са в размер на 25 266,5 млн. лв. или 56,9 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално със 713,4 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1099,8 млн. лв. (4,5 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 386,3 млн. лв. (26,7 на сто), сравнени с края на юли 2019 година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 054,5 млн. лв., което представлява 57,4 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 803,7 млн. лв. или 57,8 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 9 213,0 млн. лв. (56,4 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 6 049,0 млн. лв. (56,8 на сто от планираните), от акцизи възлизат на 3 010,8 млн. лв. (55,2 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 121,8 млн. лв. (65,0 на сто от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на 796,4 млн. лв. или 65,8 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 241,4 млн. лв., което представлява 57,8 на сто от разчетените за годината.
Неданъчните приходи са в размер на 3 376,1 млн. лв., което представлява 49,8 на сто от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 1 835,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли възлизат на 23 542,7 млн. лв., което е 49,1 на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юли 2019 г. бяха в размер на 22 756,3 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г. и юли 2020 г.), на разходите за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 22 353,5 млн. лв., което представлява 49,1 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юли 2020 г. са в размер на 20 667,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 664,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 21,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 433,9 млн.лв. или 59,9 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли от централния бюджет, възлиза на 755,3 млн. лв.

Последни новини
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук